FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 05/07/2023 - 10:18 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:15 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:13 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८
उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 05/07/2023 - 10:09 PDF icon उत्पादनमा आधारित दुध ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) ७९-८० 05/02/2023 - 10:10 PDF icon स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म)
स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० 04/19/2023 - 13:37 PDF icon स्वास्थ्य सस्थाको दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 04/19/2023 - 13:34 PDF icon वडा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
बिषयगत शाखा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन ७९-८० 04/19/2023 - 13:33 PDF icon बिषयगत शाखा तर्फको दोश्रो चौमासिक प्रतिवेदन
०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन ७९-८० 01/30/2023 - 12:50 PDF icon ०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन
गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु ७९-८० 01/09/2023 - 10:51 PDF icon गाउँसभाको १३ औं अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरु

Pages